Startsida » Lokal verksamhet » Bidrag » Att söka bidrag

Att söka bidrag

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd till sammanslutningar som delfinansiering till brottsförebyggande projekt och till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten. År 2017 statsunderstödet sammanlagt är 70 000 €.

Årets bidrag 2017 beviljas till forsknings- och utvecklingsprojekt, som befrämjar genomförandet av det nationella brottsförebyggande programmet Trygga tillsammans. Projektet innefattar gärna också en utvärdering av dess verkningar. Bidrag kan också beviljas för utvärdering av pågående eller genomförda projekt.

Det brottsförebyggande programmet fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggandet och invånarnas möjligheter att delta och påverka. Invånarna sitter på viktig kunskap om sitt områdes säkerhetsproblem. De kan också ha goda förslag till hur tryggheten kan förbättras. Rådet för brottsförebyggande har sammaställt en säkerhetsenkät som man kan använda för att fråga kommuninvånarna vad som orsakar otrygghet i deras hemkommun. Säkerhetspromenader är ett konkret sätt att sammanföra myndigheter och invånare för att kartlägga otrygga platser.

Ansökningarna skall undertecknas av de officiella namntecknarna i de sökande sammanslutningarna. Sökanden skall bedöma de totala kostnaderna för projektet samt utreda den egna och övriga finansieringsandelen (sökta och beviljade bidrag) och behovet av statsbidrag. Till ansökningen skall sökanden bifoga en kort beskrivning av projektet av vilken projektets syfte, målgrupp, åtgärder, väntade resultat samt bedömda tidtabell framgår.

Bidrag söks på en särskild ansökningsblankett (bifogad). Närmare information kan fås hos sekretariatet för rådet för brottsförebyggande vid justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning.

Ansökningar ska skickas till justitieministeriet senast den 31 mars 2017 före kl. 16.15 under adress PB 25, 00023 STATSRÅDET.

Bidrag till utvärderingar

Bidraget kan omfatta en större andel av den finansiering som utvärderingen behöver än bidraget till lokala projekt för brottsbekämpning.

Som mest intressanta utvärderingsprojekt anses sådana som verkar ha gett resultat som är nödvändiga att utvärderas med hjälp av en grundligare utredning så att projektet kan rekommenderas också till andra som modell. Intressanta projekt är också sådana vilkas resultat kan jämföras med sådana resultat som man har fått annanstans. Rådet för brottsförebyggande erbjuder sakkunskap i hur grundlig utredning som är ändamålsenlig och hur den ska organiseras.

Bilagor

Ansökningsblankett2017 (pdf, 0.23 Mt)

Ansökningsblankett2017 (doc, 0.12 Mt)

 
Publicerad 27.1.2017
Tillbaka till början |