Startsida » Aktuellt » 2015

Nyheter 2015

december
17.12.2015
»

Vid seminariet som ordnades av rådet för brottsförebyggande presenterades goda modeller för bemötande av asylsökande samt för att öka trygghetskänslan och dialogen mellan den gamla och nya befolkningen. I sitt ställningstagande som publicerades vid seminariet betonar rådet för brottsförebyggande att den oro som såväl de nya som de gamla invånarna känner för sin trygghet är genuin och måste tas på allvar. Frivilligorganisationernas verksamhet och frivilligarbete är av stor betydelse när det gäller att stärka trygghetskänslan.

september
23.9.2015
»

Årets tema för den nationella brottsförebyggande tävlingen var cyberbrott. Målet var att hitta projekt som förebygger till exempel dataintrång, bedrägerier och sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Vinnaren var Rädda Barnen rf:s projekt Otan vastuun (Jag tar ansvar), inom vilket man producerade finskspråkigt webbmaterial för personer som har sexuellt intresse för barn och bilder av barn. Projektet är Finlands kandidat i europeiska brottsförebyggande tävlingen som ordnas i Luxemburg i december.

10.9.2015
»

Statsrådet har i dag den 10 september tillsatt rådet för brottsförebyggande för en treårsperiod från och med början av oktober. Rådets nya ordförande är häradsåklagare Eija Velitski från Helsingfors. Vice ordförande är polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

maj
11.5.2015
»

Justitieministeriet anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggandetävling. Temat för 2015 är förebyggande av cyberbrottslighet, dvs. brottslighet som riktar sig mot eller som begås med hjälp av datanät. Den teknologiska utvecklingen har skapat förutsättningar för nya former av brottslighet som snabbt börjat påverka finländarnas vardagliga säkerhetssituation. Till vissa delar handlar det om ny slags brottslighet, men på många sätt också traditionell brottslighet, såsom bedrägerier och ärekränkning, där datanäten har öppnat nya möjligheter att begå brott.

mars
27.3.2015
»

Den brottsofferpolitiska kommissionen som tillsatts av justitieministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet lägger i sin slutrapport fram förslag om hur stödtjänster för brottsoffer i fortsättningen ska ordnas. Kommissionen anser att lösningen uppfyller de minimikrav om stödtjänster för brottsoffer som ställs i EU:s brottsofferdirektiv och i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (s.k. Istanbulkonventionen). Genomförandet av dessa internationella avtal innebär att en del av stödtjänsterna för brottsoffer blir lagstadgade, vilket i sin tur innebär att ansvaret för ordnande av tjänsterna överflyttas till staten.

februari
10.2.2015
»

- Elektronisk övervakning bör även kunna användas i samband med besöksförbud, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson på ett seminarium gällande frågor kring förföljelse som ordnades i Helsingfors i dag den 10 februari.

januari
Publicerad 28.1.2015
Tillbaka till början |